Giới thiệu

Hệ thống Bảo tàng Hội An là nơi lưu giữ, trưng bày những hiện vật và tư liệu giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Hội An, về văn hóa, đời sống, tinh thần của cư dân Hội An qua các giai đoạn lịch sử.

Hiện nay, Hệ thống Bảo tàng Hội An trực thuộc sự quản lý của Trung Tâm Quản lí Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, bao gồm:

Chi tiết thông tin cần biết xin xem tại link của mỗi Bảo tàng.