Contact

* Được thành lập theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND thành phố Hội An về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An theo Đề án thành lập Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 21/4/2011.
* Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban Nhân dân thành phố Hội An
* Cơ quan quản lý về chuyên môn:
– Cấp Trung ương: Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
– Cấp Tỉnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
* Mối quan hệ đối với các tổ chức quốc tế có liên quan: Trung tâm có trách nhiệm theo dõi về tình hình di sản và báo cáo các hoạt động bảo tồn di sản Hội An với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) có trụ sở tại Paris (Pháp); UNESCO châu Á – Thái Bình Dương có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan); Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội.

Chi tiết liên hệ

TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA HỘI AN
* Add: Số 10B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
* Tel: 0510.3862367/3862946   
* Fax: 0510.3861779
*  E.mail: ttqlbtdt@gmail.com hoặc hoiancmmp@gmail.com

Slogan

Bảo tàng Hội An trên trọng quá khứ – Kết nối hiện tại – Hướng tới tương lai

Appreciating the past – Connecting present – Looking towards the future

Gửi lời nhắn liên lạc

    Họ & Tên (*)

    Email (*)

    Tiêu đề

    Nội dung

    - Quảng cáo -