Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công tác quản lý các Bảo tàng ở...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...

          Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

          Sáng ngày 23/5/2109, cán bộ phòng Bảo tàng - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa...

          Ngày 15/3/2019, Bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An tại số 46 Nguyễn Thái Học trực thuộc Trung...

            Từ thế kỷ XVI, XVII, Hội An là một thương cảng phát triển thịnh vượng, thu hút nhiều...

Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao năng...